Back to Activities Ponder

November 14, 2019

Young Critics Competition! (Apply Now)

[Albanian Below]

 

The Young Critics Competition is the first opened competition for all youth all across Kosovo, who want to empower themselves through critical media literacy. If you ever have written/ wanted to write articles, create video stories while feeling the need to challenge any social stigma, Young Critics Competition is the way to go.

Apply to:

 • Challenge your creativity
 • Grow your experience and skills
 • Connect with other young critics who share the same interests and passion
 • Become part of the Young Critics Network
 • And lastly, enter the competition to win one of the three prizes for the best article/video story/photograph

Eligibility Criteria

 • Be a resident of Kosovo
 • Age 14 – 24 years old 
 • Be able to write using correct grammar (in any language dialect)
 • Use any of the official languages of Kosovo while writing/creating your piece
 • No video story should be longer than 5 minutes
 • No article should exceed the word limitation (300 min - 2500 max) depending on the article you decide to write.
 • It is recommended that the video and photography try to challenge social stigma, prejudice and/or stereotypes of our society.

An article can be:

Investigative – Investigative writing is based on critical analysis of what is “missing” in the information of a single topic of interest. Find an important subject, have a critical approach, take your initiative, make your own research and analysis and be exclusive!
Analytical – Analytic writing is analyzing, examining and interpreting on an issue (piece, article, book). It should have a presentation of the argument, analysis of the text, your personal response and your conclusion.
Informative – An informative article should provide information about a topic while raising awareness on the issue. It is not for giving an opinion or convincing someone to do something or change his/ her beliefs, rather than an educational form of giving information.  It should have a topic presentation, highlight of the facts by creating an outline and the conclusion or summary of the text.

 

How to apply:

 • Write an article, create a video story or a photograph of a topic of “Convention on the Rights of the Child”;
 • Submit your piece in the application form here:

(APPLICATION FORM)

 

The application deadline is on Saturday, 14th of December, 2019.

 

_______________________________________________________________________

 

IPKO Foundation organizon garën e parë të kritikëve të rinjë!

 

Gara e kritikëve të rinjë, është gara e parë e hapur për të gjithë të rinjtë nga e gjithë Kosova, të cilët synojnë fuqizimin përmes shkrim- leximit kritik medial. Nese ndonjëherë keni shkruar apo keni dëshirë të shkruani artikuj, krijoni video apo fotografi bazuar në dëshirën dhe nevojën për të sfiduar stigmatizimet shoqërore, gara e kritikëve të rinjë është rruga që duhet të ndiqni.

Duke aplikuar ju:

 • Sfidoni kreativitetin tuaj
 • Zgjeroni përvojën dhe zhvilloni aftësitë tuaja
 • Krijoni lidhje me kritikët tjerë të rinjë të cilët ndajne të njëjtat interesa dhe pasione
 • Bëheni pjesë e Rrjetit të kritikëve të rinjë
 • Dhe se fundi, hyni në garën për të fituar njërin nga tri cmimet për artikullin/videon/fotografine më të mirë

Kriteret për aplikim:

 • Të jeni shtetas i Kosovës
 • Mosha 14 – 24 vjec
 • Të jeni në gjendje të shkruani duke ju përmbajtur rregullave gramatikore (në cilindo dialekt që do të përdorni)
 • Të përdorni cilëndo nga gjuhët zyrëtare të Kosovës gjatë shkrimit të artikullit apo pjesës që do ta krijoni
 • Nëse dëshironi të aplikoni me video, ajo nuk duhet të jetë më e gjatë se 5 minuta
 • Nëse dëshironi të aplikoni me artikull, shkrimi juaj nuk duhet të kalojë numrin e përcaktuar të fjalëve (300 min – 2500 max) varësisht nga lloji I artikullit që vendosni të shkruani.
 • Rekomandohet që përmbajtja e videos dhe e fotografisë të tentoj të sfidoj stigmatizimin, paragjykimet apo stereotipet e ndryshme të cilat gjenden në shoqëri.

Artikulli mund të jetë:

Investigues – Shkrimi investigues bazohet në analizën kritike të asaj që “mungon” në informacionin e një teme e cila hyn në interest tuaja. Gjeni një temë të rëndësishme për ju, mbani qasje kritike, merreni iniciativën, kryeni hulumtimin tuaj dhe analizimin e tij dhe rezultoni në një shkrim të vecantë.

Analitik – Shkrimi analitik ka të bëj me analizimin, shqyrtimin dhe interpretimin e një cështje (pjese, artikulli, libri). Duhet të ketë një prezentim të argumenteve, analizim të tekstit, reagimin (përgjigjën) tuaj personale dhe një konkludim tuajin. 

Informues – Një artikull informues duhet të ofroj informacion për një temë, në të njejtën kohë duke e ngritur vetëdijen për atë cështje. Ky artikull nuk ka të bëj me dhënjen e mendimit apo të bindurit e dikujt për të ndryshuar qëndrimet apo besimet e tij/saj, por më shumë është një formë edukative e dhënjes së informacionit. Artikulli informues duhet të ketë një prezentim të temës, krijim të një skice përmbajtësore me faktet kryesore, dhe përfundimin apo përmbledhjen e tekstit.

 

Si të aplikoni:

 • Shkruani një artikull, krijoni një video apo fotografi mbi temën “Konventa për të Drejtat e Fëmijëve”
 • Dorëzojeni artikullin/videon/fotografinë tuaj në formën e aplikimit më poshtë: 

 

(FORMA E APLIKIMIT)

 

Aplikimi është i hapur deri të Shtunen, 14 Dhjetor 2019.